Sosiaalihuollon tietojärjestelmien A- ja B-luokat

Sote-tietojärjestelmien luokituksen A ja B alkuperäinen tarkoitus on määrittää tietojärjestelmän tapa liittyä sekä terveyden- että sosiaalihuollon kansallisiin arkistoihin. Valviran verkkosivuilla luokat on määritelty seuraavasti:

  • Luokka A: Kansaneläkelaitoksen ylläpitämät Kanta-palvelut sekä tietojärjestelmät, jotka on tarkoitettu liitettäväksi Kanta-palveluihin joko suoraan tai teknisen välityspalvelun kautta. Luokkaan A kuuluu myös välityspalvelu.
  • Luokka B: Muut tietojärjestelmät kuuluvat luokkaan B.

Mediassa olleiden tietojen pohjalta luokitusten tilanne saattaa siis näyttäytyä hieman yksioikoisesti ja virheellisesti. Ehkä räikein tästä kuulemani esimerkki on, että mainitun järjestelmäluokituksen perusteella sosiaalihuollon palveluntarjoajat voitaisiin jakaa A- ja B-luokan toimijoiksi, joita koskevat eri lait ja määräykset. Tämä ei luonnollisesti pidä paikkaansa.

A- ja B-luokan järjestelmiä velvoittaa sama lainsäädäntö

Riippumatta siitä kuuluuko tietojärjestelmä A- vai B-luokkaan, valmistajaa ja ylläpitäjää velvoittava lainsäädäntö on sama. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä määrittää olennaiset vaatimukset tietojärjestelmille, mukaan lukien niiden tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Lakitekstissä ei ole tarkoituksenmukaista mennä kovin yksityiskohtaiselle tasolle esimerkiksi tietoturvaan liittyvistä vaatimuksista. Tämän vuoksi lain 5 a lukuun on kirjattu; “Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä olennaisten vaatimusten sisällöstä.” Nämä tarkemmat määräykset koskettavat lähtökohtaisesti sekä A- että B-luokan järjestelmiä.

Velvoittavan lainsäädännön osalta keskeisin ero A- ja B-luokan järjestelmissä on vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa. Tästä säädetään lain 5 a luvussa. Molempien luokkien osalta järjestelmän valmistajan tulee antaa selvitys siitä, että järjestelmä täyttää lain ja mahdollisten tarkempien määritysten mukaiset olennaiset vaatimukset. A-luokan järjestelmä tulee tämän lisäksi läpäistä nk. yhteistestaus kansalliseen arkistoon liittyvän tiedonsiirron toimivuudesta sekä hankkia tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämä vaatimuksenmukaisuustodistus, johon viime päivien mediakeskusteluissa viitataan järjestelmän julkisena valvontana.

Fastroin Nappula- ja Hilkka järjestelmien luokitukset

Vastaan Fastroilla Nappula-asiakastietojärjestelmän liiketoiminnasta. Olen työskennellyt tiiviisti Nappulan kehityksessä käytännössä järjestelmän julkaisusta saakka. Valviran rekisterissä Nappula on B-luokan järjestelmä. Myös B-luokan järjestelmillä kuten Nappula-järjestelmällä on mahdollista liittyä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin vuoden 2021 aikana.Tietoturva on aina ollut meille keskeisin osa kehitystyössä, kaiken tulee tapahtua sen ehdoilla. Olemme erittäin tietoisia Nappulaan liittyvän lainsäädännön ja tarkempien määritysten vaatimuksista ja huolehdimme että ne täyttyvät jatkossakin. Meille yhtä itsestään selvää on, että valvonnan puute tai sen vähäisyys, ei millään muotoa oikeuta poikkeamaan näistä vaatimuksista, tai estä käyttämästä vaatimuksia tiukempiakin keinoja tietoturvan takaamiseksi.

Teemme määrätietoisesti töitä Hilkka-  ja Nappula-järjestelmiemme tietoturvan eteen sekä tietoteknisessä, että henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Viime vuoden näkyvin ilmentymä tekemästämme työstä on Fastroin saavuttama kansainvälinen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. Voit lukea lisää miten huomioimme tietoturvan Fastroilla ja palveluissamme blogistamme

Toinen Fastroin ylläpitämä järjestelmä, Hilkka, on luokiteltu A-luokan järjestelmäksi Kanta-välitys- ja eResepti -palvelujen osalta. A-luokan ominaisuuksien vuoksi Fastroille on tehty KMPG:n toimesta Tietoturva-auditointi määräajoin.

Ehdotus B-luokan järjestelmien vaatimustenmukaisuustodistukselle

Ehdottaisin, että myös kaikki B-luokan järjestelmät velvoitettaisiin jatkossa hankkimaan arviointilaitoksen myöntämä vaatimuksenmukaisuustodistus. Tämä olisi yksi keino poistaa hieman virheellisen luokittelun aiheuttamaa huolta sekä asiakkailtamme, mutta erityisesti asiakkaidemme asiakkailta. Heidän huolensa on erittäin ymmärrettävä.

Viestintä hoivapalvelun asiakkaan läheisille ja omaisille koetaan tärkeäksi

Atk-päivien aikana teimme kyselyn Omaisviestinnästä.  Kyselyyn vastanneet saivat myös osallistua lahjakortin arvontaan. Kiitokset Omaisviestintä-kyselyyn ja arvontaan osallistuneille. Olemme ilmoittaneet lahjakortin voittaneelle henkilökohtaisesti voitosta.  

Kuinka tärkeäksi viestintä omaisille/läheisille koetaan tulevaisuudessa? 

Kysyimme myös miten vastaajat näkevät viestinnän tärkeyden omaisille tulevaisuudessa. Kyselyn mukaan 74,1% koki viestinnän asiakkaan omaisille/läheisille joko erittäin tai hyvin tärkeäksi. 

Henkilökohtainen keskustelu ja soitto edelleen paras tapa viestintään hoivapalveluissa

Kysyimme myös mikä on kyselyyn osallistujien mielestä paras tapa viestiä asiakkaan läheisille hänen kuulumisistaan ja voinnistaan omaisille. Vastaajien mukaan soitto (82,4%) tai henkilökohtainen keskustelu (82,4%) on edelleen paras tapa viestiä omaisille. Soitto tai henkilökohtainen tapaaminen ei ole kuitenkaan aina mahdollista, joten näemme, että uudet digitaaliset palvelut tulevat viestintään vahvasti mukaan tulevina vuosina myös hoivapalveluissa. 

Vastaajien mielestä seuraavaksi suosituin tapa viestiä sähköposti (58,8 %) tai tekstiviesti (35,3%). Lisäksi mainittiin muu viestintäväline (29,4%), jossa mainittiin erillisiä muita sähköisiä viestintävälineitä kuten Omaisviestintä-sovellus tai erillinen mobiilisovellus, mikä olisi tietoturvallinen. 

Hilkka-järjestelmän Omaisviestintä helpottaa viestintää poikkeusaikana

Hilkka-järjestelmän Omaisviestintä helpottaa viestintää. Poikkeusaikana läheisten vieraileminen hoivayksikössä ei ole aina mahdollista ja tarvitaan uusia tapoja viestintään. Hoitokirjauksien teko ja omaisille niistä tiedottaminen onnistuu yhdellä klikkauksella suoraan Hilkka-järjestelmässä. Kalenterin avulla hoivapalvelun asiakkaan päiväohjelma tulee näkyville ja omainen voi seurata läheisensä päivän tapahtumia kätevästi Omaisviestinnän avulla. Nopea ja tehokas viestintä vähentää omaisten huolta sekä puhelinsoittoja ja mahdollistaa lisää aikaa asiakastyöhön.

Sähköinen viestintä lisää siis läpinäkyvyyttä ja luottamusta hoitohenkilöstön ja omaisten välillä. Lisätietoja nettisivuiltamme tai myyntitiimiltämme

Tietoturva Fastroilla ja miten se on huomioitu Hilkka- ja Nappula-ohjelmistoissa

Teemme määrätietoisesti töitä järjestelmiemme tietoturvan eteen sekä tietoteknisessä, että henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Viime vuoden näkyvin ilmentymä tekemästämme työstä on Fastroin saavuttama kansainvälinen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti.

Sertifiointi vaati meiltä muun muassa runsaasti uusien toiminta- ja menettelytapojen, ohjeiden ja kuvauksien dokumentointia ja soveltamista, henkilöstön koulutusta, fyysisen turvallisuuden huomiointia, verkkoturvallisuuden toimenpiteitä, salaustekniikoiden tarkistamista sekä kaikkien näiden todentamista.

Tuotteidemme käyttäjät voivat luottaa siihen, että heidän tietojaan käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Fastroilla on lisäksi ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifioinnit.

Voit lukea lisää sertifikaatista ISO 27001-oppaasta tai mitä sen saavuttaminen vaatii blogistamme

Tietoturva käsitteenä

Tietoturva koostuu kolmesta osa-alueesta: saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. Saatavuudella tarkoitetaan sitä, että järjestelmä on käytettävissä käyttötarkoitukseensa. Eheydellä sitä, ettei järjestelmässä esiinny väärää tietoa tai suoranaista disinformaatiota, eikä tietoa voida tuhota luvattomasti. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että tietoa voivat käsitellä vain sellaiset henkilöt, joilla on siihen oikeus.

Mitkä ovat palveluntuottajien vastuut ja velvollisuudet tietosuojan sekä tietoturvan huomioimisessa? 

Asiakkaamme eli Palveluntuottajat toimivat joko rekisterinpitäjänä itse maksavien asiakkaidensa osalta tai tietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän (esim. kunnan) asiakkaiden osalta kirjatessaan asiakkaiden asioita Fastroin järjestelmiin.

Järjestelmiemme tietoturvaratkaisuilla pyritään takaamaan, että henkilötietojen luottamuksellinen ja turvallinen käsittely on teknisesti mahdollista. Järjestelmää käyttävä Palveluntuottaja on vastuussa, että tietoja kerätään ja käsitellään lainsäädännön mukaisesti. Olemme koonneet Fastroin tietopaketin EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta asiakkaillemme.

Palveluntuottajien on myös pidettävä sosiaalihuollon Omavalvontasuunnitelma ajan tasalla. Lisäksi palvelutuottajien on huolehdittava myös, että erillinen tietosuoja ja tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on laadittu, jos organisaatiolla on käytössä sähköinen potilas- tai asiakastietojärjestelmä. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa tietoturvan ja tietojenkäsittelyn asianmukainen toteutuminen toimintayksiköissä. Tietosuojan ja tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelmaa ei sellaisenaan edellytetä liitettäväksi julkisena pidettävään omavalvontasuunnitelmaan, vaan se on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Järjestelmien fyysinen tietoturva ja palvelimet

Järjestelmiemme palvelimet sijaitsevat Suomessa eikä tietoja siirretä EU:n ulkopuolelle. Järjestelmiemme fyysisestä turvallisuudesta huolehtii Fastroin käyttämät palvelinsalitoimittajat Fastroin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelinsalitoimittajamme ovat ISO 27001 -sertifioituja. Palvelimen suojasta haittaohjelmia tai suoraa teknistä murtautumista vastaan suojaudutaan ensisijaisesti ajan tasalla olevilla ohjelmistoilla sekä tietoliikenteen osalta erilaisilla palomuuriratkaisuilla. Tiedon eheys ja saatavuus varmistetaan lisäksi päivittäisellä varmuuskopioinnilla, palvelimen fyysisesti turvatulla ja verkkoyhteyksiltään kahdennetulla sijaintipaikalla sekä jatkuvalla järjestelmän teknisen toiminnan valvonnalla.

Järjestelmien lokitiedot

Sekä asiakkaiden että käyttäjien tietosuojan ja oikeusturvan varmistamiseksi, jokaisesta Hilkka- tai Nappula-järjestelmään tehdystä tiedon käsittelystä jää lokiin merkintä, josta näkee kuka on katsellut tai muokannut tietoja ja milloin tämä on tapahtunut. 

Miten tietoturva on huomioitu Hilkka-järjestelmässä?

Hilkka-järjestelmän tietoturvaratkaisuilla pyritään takaamaan, että henkilötietojen luottamuksellinen ja turvallinen käsittely on teknisesti mahdollista. Järjestelmää käyttävä palveluntuottaja on vastuussa siitä, että tietoja kerätään ja käsitellään lainsäädännön mukaisesti. 

Tiedonsiirto selaimen tai mobililaitteen ja palvelintemme välillä salataan TLS-protokollalla (“https”). Tämä voidaan todentaa lukon kuvana selaimen osoitekentässä. Samaa salausmenetelmää käytetään mm. verkkopankkien ja verkkokauppojen tiedonsiirron salaamiseen. Hilkka-palvelin varmentaa itsensä käyttäjille, joten käyttäjä voi varmistua palvelimen oikeellisuudesta. Työasemien ja mobiililaitteiden pääsyä Hilkka-ympäristöön voidaan myös rajata käyttäen erilaisia verkkosuodatuksia.

Tiedon salauksen lisäksi luottamuksellisuus ja eheys varmistetaan käyttäjien henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Organisaatio voi määritellä Hilkka-järjestelmässä salasanan turvatason, vaihtovälin sekä sen montako epäonnistunutta kirjautumisyritystä sallitaan ennen kuin tunnus lukitaan. Lisäksi Hilkka-järjestelmässä on istunnon automaattinen aikakatkaisu, mikäli Hilkka-järjestelmää ei käytetä päätelaitteelta halutun ajan kuluessa. Organisaatio voi itse määritellä ajan, jonka jälkeen Hilkka kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos ellei järjestelmää käytetä. Kanta-palveluiden käytössä edellytetään lisäksi sähköisen varmennekortin käyttöä.

Miten tietoturva on huomioitu Nappula-järjestelmässä?

Nappula järjestelmän tietoturvaratkaisuilla pyritään takaamaan, että henkilötietojen luottamuksellinen ja turvallinen käsittely on teknisesti mahdollista.  Järjestelmää käyttävä palveluntuottaja on vastuussa siitä, että tietoja kerätään ja käsitellään lainsäädännön mukaisesti. Nappulan käyttöoikeutta hallitaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä työasema- ja järjestelmä (client) kohtaisilla varmenteilla. 

Koska Nappulassa tietoa siirretään käyttäjän päätelaitteen ja palvelimen välillä, autentikoidaan tiedonsiirron päätepisteet vahvasti ja siirrettävä tieto salataan. Yhteydenotto Nappula-palvelimelle edellyttää, että päätelaitteelle, josta Nappulaa käytetään on asennettu varmenne. Varmenteen avulla palvelin varmistaa, että yhteydenotto palvelimelle tapahtuu hyväksytyn tahon toimesta ja salaa yhteyden yli siirrettävät tiedot. Autentikointi ja salaus on toteutettu Nappulassa TLS- protokollalla ja siihen läheisesti liittyvillä muilla protokollilla. Yhteydenmuodostus päätelaitteen ja palvelimen välillä ei onnistu, mikäli varmennetta ei esitetä tai se on väärennetty. 

Osana Nappulaa käyttävien organisaatioiden omavalvontaa on tärkeää huolehtia, ettei organisaatioilla ole niin kutsuttuja yhteiskäyttötunnuksia tai käyttäjätunnuksia ja salasanoja saatavilla siten, että ne voivat päätyä vääriin käsiin. Salasanoille voidaan Nappulassa asettaa vaatimuksia muun muassa pituuden ja merkkien osalta. Lisäksi Nappulassa on automaattinen uloskirjautuminen.

Yhteystiedot Hilkka- ja Nappula-asiakkaillemme

Jos asiakkaillamme on kysymyksiä Fastroin tietoturvaan liittyen, olethan ensisijaisesti yhteydessä  helpdeskiimme tai asiakasyhteyshenkilöösi Fastroilla. 

Suomalaisen koodin päivää juhlistetaan 12. lokakuuta

Samalla muistutetaan siitä, että ohjelmistoalalle tarvitaan monenlaisia ihmisiä ja että ohjelmistoalan yrityksiä on kaiken kokoisia ja ympäri Suomen. Nörttilive-tapahtuma tuo suomalaiset koodarit taustalta etualalle jo kolmatta kertaa maanantaina 12.10. Päivän aikana palkitaan myös Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt suomalaista ohjelmisto alaa. Aiempina vuosina palkinto on myönnetty Linda Liukkaalle, Instagram-Janille, Juho Vepsäläiselle, Teemu Roosille ja Ilkka Paanaselle.

Nörttilivessä mukana muutamia ohjelmistoyrityksiä ympäri Suomen

Koodia Suomesta ry järjestää jo kolmatta kertaa Nörttilive-tapahtuman, jossa kuka tahansa voi seurata ruudultaan koodarien elämää reaaliajassa. Mukana Nörttilivessä ovat tänä vuonna Digitoimisto Kooders, Exove, FCG Talent, Fraktio, Hiottu, Jimm’s PC-Store ja Sivututka. Maantieteellisesti liikutaan Helsingistä Ouluun ja Turusta Joensuuhun. 

Fastroi on myös mukana Koodi Suomesta -järjestössä

Fastroi liittyy mukaan Koodia Suomesta Ry:n jäseneksi vuoden 2020 alussa. Koodia Suomesta -logon käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa kehitetyille ohjelmistotuotteille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 80 prosenttia valmistusarvosta. Fastroin Hilkka– ja Nappula-ohjelmistot koodataan Suomessa. 

Koodia Suomesta yhdistyksen tavoitteet ovat:

– Kehittää suomalaista ohjelmointiosaamista varmistaaksemme edellytykset hyvinvointiyhteiskunnallemme

– Kannustaa toimijoita yhteistyöhön ja tarjota verkottumismahdollisuuksia

– Edistää tasa-arvoa ja hyödyntää paremmin osaamispotentiaalia rohkaisemalla aliedustettuja ryhmiä hakeutumaan IT-alalle

– Kehittää suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan kilpailukykyä ja käyttöä niin kotimaassa kuin ulkomailla

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- ja Nappula™-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com 

Lisätietoa päivästä löytyy Koodia Suomesta Ry:n nettisivuilta tai voit seurata nörttiliveä osoitteessa www.norttilive.fi

Lähteet: 

Koodia Suomesta Ry:n nettisivut: https://koodiasuomesta.fi/ ja https://koodiasuomesta.fi/suomalaisen-koodin-paiva/ 

Koodia Suomesta Ry:n tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/vapise-pullervo-nortteja-nettikamerassa—katso-osoitteessa-norttilivefi-miten-koodi-syntyy?publisherId=69818249&releaseId=69890986

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto – Hilkka- ja Nappula-järjestelmien kehitystyöt käynnissä

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen tapahtuu kansallisissa käyttöönottojen aalloissa ja muutamat kunnat sekä kuntayhtymät ovat jo liittyneet arkistoon. Hilkka-järjestelmä on mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 7. aallossa ja Nappula-järjestelmä 8. aallossa. Voit tutustua sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon ja kansallisiin käyttöönoton aaltoihin tarkemmin Kanta-sivustolla.

Fastroi mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa

Fastroi on mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Kun rekisterinpitäjä (eli useimmiten kunta tai kuntayhtymä) on liittynyt arkistoon, rekisterinpitäjä voi myöntää palveluntuottajalle rekisterinkäyttöoikeuden. Rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa palveluntuottajalle asiakastietojen arkistoinnin palvelunjärjestäjän rekisteriin. Arkistointi on ollut mahdollista valtakunnallisesti palvelunjärjestäjän rekisteriin ensi kertaa toukokuussa 2020, sitä mukaa kuin tietojärjestelmät ovat tukeneet vaiheen II toiminnallisuuksia.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen ei ole tällä hetkellä velvoittavaa lainsäädäntöä. (Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos 2020; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Osa kunnista tai kuntayhtymistä voi kuitenkin velvoittaa omilla ostopalvelusopimuksillaan yksityisiä tuottajia liittymään sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli liittymisvelvoite tulee kunnan ostopalvelusopimuksella yksityiselle palveluntarjoajalle, tulee tiedustella kunnalta tai kuntayhtymältä, minkälainen aikataulu heillä on rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuuden käyttöönotossa omassa tietojärjestelmässään. Molemmilla osapuolilla tulee olla rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus omassa tietojärjestelmässään, ennen kuin Kanta-arkistointi rekisterinkäyttöoikeuden avulla on mahdollista.

Kansallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto tapahtuu organisaation käyttöönottoprojektissa, johon myös käytettävän sosiaalihuollon tietojärjestelmän toimittaja osallistuu. Kun asiakasorganisaatiossa valmistellaan liittymistä Hilkka- tai Nappula-tietojärjestelmällä, tulee heti alussa ottaa yhteyttä myös tietojärjestelmätoimittajaan Fastroihin. Tällöin varmistetaan yhteisen käyttöönottoprojektin aikataulu ja tarvittavat resurssit, jonka lisäksi käymme yhdessä läpi Hilkka- tai Nappula-järjestelmän Kanta-toiminnallisuudet. 

Käyttöönotto noudattaa kansallista käyttöönotto-mallia. Kansallisen mallin mukaan esivalmisteluissa organisaatiossa tulee tutustua valtakunnallisiin ohjeisiin ja yhtenäisiin toimintamalleihin.

Uusi asiakastietolaki voimaan 2021

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, eli asiakastietolaki, on uudistumassa keväällä 2021. Samalla asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin tulee muutoksia Kanta-palveluissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Lain toteutuessa, kaikille asiakkaille tulee antaa uusi informointi Kanta-palveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista. Asiakas voi kieltää yhdellä kertaa kaikkien potilastietojen luovuttamisen ja suostumus potilastietojen luovuttamiseen hoitoon osallistuville henkilöille poistuu. Samalla myös Resepti-palvelun suullinen suostumus poistuu, koska asiakas- ja potilastiedon luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu asiakkaan informointiin ja asiakkaan antamiin kieltoihin. Voit lukea asiakastietolain tämän hetkisestä aikataulusta ja vaikutuksista tietojen luovuttamiseen tarkemmin täältä: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tietojen-luovutusten-hallinta

Tiedotamme Hilkka- ja Nappula-järjestelmien valmiuksista sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa blogeissa ja asiakaskirjeissämme vuoden 2020-2021 aikana.  Mikäli liittyminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on ajankohtainen asia organisaatiossasi tällä hetkellä, olethan yhteydessä Fastroin myyntiin tai sales@fastroi.com