Dataskyddsbeskrivning – Fastroi Oy:s marknads- och kundregister

Fastroi Oy har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av sina tjänster enligt den vid var tid gällande personuppgiftslagstiftningen samt annan tillämplig lagstiftning.

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs vilka personuppgifter som Fastroi Oy (“Fastroi”) och dess ägare myneva Group GmbH kan samla in om dig när du beställer företagets tjänster eller kontaktar Fastroi Oy genom företagets webbplats samt för vilka ändamål och på vilka grunder Fastroi Oy kan använda dessa uppgifter om dig i sin affärsverksamhet. Genom att använda tjänsten godkänner du behandlingen av dina uppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning.  En användare som inte godkänner dessa villkor har inte rätt att använda våra tjänster.

I denna dataskyddsbeskrivning berättar vi närmare om bl.a.:

 • vilka uppgifter om våra kunder och användare av våra webbtjänster som vi samlar in
 • för vilket ändamål som uppgifterna används
 • hur länge uppgifterna förvaras
 • hur kakor används i tjänsten
 • vilka möjligheter att påverka kunderna och användarna har
 • för vem personuppgifter lämnas ut och vart de överförs
 • hur personuppgifterna skyddas
 • vart du kan vända dig.

Vi rekommenderar att du läser igenom innehållet i beskrivningen.

Den personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter

Fastroi Oy (organisationsnummer 1851560-0)
Länsikatu 15
80110 Joensuu, Finland
Tel. +358 10 327 8000

Registeransvarig och kontaktperson

Marknads- och kommunikationschef
Johanna Tanninen
Fastroi Oy (organisationsnummer 1851560-0)
Länsikatu 15
80110 Joensuu, Finland
Tel. +358 10 327 8000
E-post: johanna.tanninen(a)fastroi.fi

Dataskyddsombud

Katja Tahvanainen
Länsikatu 15
80110 Joensuu, Finland
Tel. +358 010 327 8000
E-post: katja.tahvanainen(a)fastroi.fi

De registrerade

Kunder (kontaktpersoner)
Potentiella kunder
Användare av webbplatserna (inkl. chattjänsten)

1. Ändamålet och grunden för behandlingen av personuppgifter

De registreradeÄndamålet för behandlingenGrunden för behandlingen
Kunder (kontaktpersoner)Att möjliggöra de kontakter som krävs för kundservice och att upprätthålla kundrelationen. Att utveckla kundnöjdheten (kundnöjdhetsenkäter). Att arrangera evenemang för kunderna (webbseminarier, utbildningar och kundevenemang).Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse på grundval av kundrelationen samt fullgörande av avtal. 
Potentiella kunder och användare av webbplatsenKontaktbegäranden och beställningar av nyhetsbrev via webbplatsen.Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller ett annat adekvat samband samt den registrerades samtycke.

2. Vilken typ av uppgifter samlas in och för vilket ändamål?

Vi samlar endast in de personuppgifter om användaren som är nödvändiga för de på förhand bestämda ändamålet. Användningsändamålet bestämmer vilken typ av uppgifter om användaren som samlas in i respektive situation. När vi samlar in uppgifter upplyser vi om vilka uppgifter som krävs för att kunna använda tjänsten och vilka uppgifter som användaren kan välja att lämna eller inte.

Vi delar in de uppgifter vi behandlar i uppgifter som användaren lämnat eller personligt identifierande uppgifter, uppgifter som observerats vid eller härletts från användning av tjänsterna samt uppgifter som skaffats på annat håll enligt följande:

1) Uppgifter som användaren lämnat eller personligt identifierande uppgifter: Vi samlar in uppgifter från användaren bl.a. för att leverera och fakturera en beställning eller en tjänst, för att ta hand om och utveckla kundrelationen samt för marknadsföring och opinionsundersökningar. Utan kontakt- och faktureringsuppgifter kan vi inte leverera den produkt eller tjänst som användaren har beställt. Vi kan även samla in andra uppgifter som användaren angett för att skräddarsy innehållet och marknadsföringen enligt användarens preferenser.

De uppgifter som användaren lämnar omfattar bl.a.:

 • kontaktuppgifter, som organisationens namn, användarens namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • demografiska uppgifter som status eller yrke
 • uppgifter gällande kundrelationen, som fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundrespons och -kontakter samt avbeställningsuppgifter
 • uppgifter gällande profilering och intressen som kunden lämnat
 • tillstånd och samtycken
 • uppgifter om spärrning
 • uppgifter som lämnats i enkäter och undersökningar
 • övriga uppgifter som samlats in med användarens samtycke

2) Uppgifter som observerats vid användningen av tjänsterna: Med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker samlar vi automatiskt in uppgifter som hjälper oss att förstå hur många användare våra tjänster har, vilken typ av innehåll eller annonser som är populära och hur länge som användaren betraktar innehåll eller annonser. Dessa uppgifter hjälper oss att utveckla våra tjänster och vår affärsverksamhet, skräddarsy innehåll utifrån användarens sannolika intressen, rikta annonseringen och marknadskommunikationen samt förebygga och undersöka missbruk. Till dessa uppgifter hör bl.a.:

 • användnings- och bläddringsuppgifter om tjänstens egenskaper
 • den sida från vilken användaren har kommit till vår webbplats
 • enhetens modell
 • unik produkt- eller cookieidentifiering
 • webbläsare och webbläsarversion
 • IP-adress
 • sessionstidpunkt och -längd
 • skärmresolution och operativsystem

3) Uppgifter som härletts från användningen av tjänsterna: Av uppgifter som observerats vid användningen av tjänsterna och/eller som användaren själv lämnat kan vi med hjälp av analyser dra slutsatser om användarens eventuella intressen och dela in användaren i en grupp med en viss typ av användare. Vi använder uppgifterna för statistik och analyser, för att utveckla tjänster och affärsverksamhet samt skräddarsy innehåll, annonsering och marknadskommunikation.

4) Uppgifter som skaffats på annat håll: För att uppdatera och komplettera uppgifterna kan vi använda externa datakällor, som det företagsregister som förs av Suomen Asiakastieto och andra motsvarande privata och offentliga register. Med hjälp av uppgifterna kan vi säkerställa att användaren behandlas på grundval av felfria och aktuella uppgifter samt skräddarsy de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att ännu bättre passa in på användarens förutsedda intressen.

Om vi vill behandla uppgifterna för andra än ovan beskrivna ändamål, säkerställer vi att behandlingen är förenlig med det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in för.

3. Vad är grunden för vår insamling av personuppgifter?

Vi behandlar uppgifter på följande grunder i enlighet med dataskyddslagstiftningen:

Avtal: Vi behandlar uppgifter som användaren lämnat för att fullgöra vårt avtal om en tjänst eller en produkt som användaren beställt. Utan ovan nämnda uppgifter kan vi inte tillhandahålla våra tjänster enligt användarens begäran, behandla beställningar, möjliggöra inloggning på ett digitalt konto, verifiera kundtransaktioner, ha kontakt med beställaren i avtalsrelaterade ärenden, tillhandahålla teknisk support eller fakturera våra tjänster.

Samtycke: Vi kan behandla användarens uppgifter för att utföra elektroniska marknadsföringsåtgärder eller för att lämna ut kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsåtgärder som genomförs av utvalda partners. Vi kan också be användaren om samtycke i det fall att ändamålen med behandlingen skulle förändras.

Berättigat intresse: Vi behandlar uppgifterna för att utveckla affärsverksamheten och kundservicen, förebygga och utreda missbruk, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, analysera användningen av våra tjänster, profilering och segmentering samt för marknadsföring som sker via telefon eller post eller som riktas utifrån arbetsuppgifterna. Dessa ändamål är nödvändiga för vår affärsverksamhet samt motiverade utifrån den korrekta kontakten mellan användaren och Fastroi Oy och därmed förenliga med vårt berättigade intresse. Användaren kan göra invändningar mot behandlingen av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation.

Rättslig förpliktelse: Vi kan vara förpliktade att lagra vissa personuppgifter om kunden för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning, i vissa fall även efter att kundrelationen upphört eller ändamålet för behandlingen av personuppgifter slutat gälla. Då grundar sig behandlingen på fullgörandet av en rättslig förpliktelse.

4. Hur skyddas och lagras de insamlade uppgifterna och hur länge?

De insamlade uppgifterna lagras i databaser som bl.a. skyddas med brandväggar och krypteringstekniker samt med hjälp av passerkontroll och behörigheter. Uppgifterna i registren säkerhetskopieras regelbundet. Vi ber att beakta att nättjänster inte är helt datasäkra. Användaren svarar för att sköta dataskyddet i sina egna datasystem på ett lämpligt sätt.

Vi lagrar uppgifterna bara så länge som det behövs för de ovan definierade ändamålen enligt den vid var tid gällande lagstiftningen. Användaren kan även själv påverka lagringstiden för sina uppgifter enligt de möjligheter som beskrivs nedan under punkt 5.

Uppgifterna i marknadsföringsregistret lagras vanligtvis så länge som personen har en befattning med koppling till den marknadsförda produkten eller tjänsten och personen inte har tackat nej till marknadskommunikation. Om personen tackar nej till marknadsföring, lagrar vi uppgiften om förbudet och kontaktuppgifterna för att kunna se till att förbudet följs.

De insamlade uppgifterna lagras bara så länge det är nödvändigt enligt den gällande lagstiftningen. Till exempel vissa personuppgifter lagras på grund av bokföringslagstiftningen även efter avslutad kundrelation.

5. Vilka möjligheter att påverka finns det gällande personuppgifter?

Rätt till granskning

Du har rätt att se vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om du upptäcker felaktigheter eller brister i uppgifterna, kan du be oss att rätta eller komplettera dem.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om du upplever att vi har behandlat dina personuppgifter på olagligt sätt eller att vi inte har rätt att behandla vissa av dina personuppgifter.

Direktmarknadsföringsförbud

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina uppgifter för direktmarknadsföring. Vi vare sig säljer eller på annat sätt lämnar ut dina personuppgifter aldrig till andra aktörer för att dessa skulle kunna rikta direktmarknadsföring till dig.

Vi skaffar webbannonsering bl.a. av Facebook, LinkedIn och Google. Dessa bolag får dock aldrig tillgång till dina personuppgifter och denna typ av annonsering utgör inte direktmarknadsföring, utan baseras på kakor. Mer information under avsnittet om kakor (cookies).

Rätt till radering

Om du upplever att behandlingen av vissa uppgifter om dig inte är nödvändig för vårt uppdrag, har du rätt att be oss att radera dessa uppgifter. Vi behandlar din begäran, varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller informerar dig om ett berättigade skäl till att uppgifterna inte kan raderas. Om du inte är överens med vårt avgörande, har du rätt att inge klagomål till dataombudsmannen i Finland. Dessutom har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omstridda uppgifterna tills ärendet är avgjort.

Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att inge klagomål till dataombudsmannen i Finland om du upplever att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning (instruktioner för att lämna in ett klagomål).

6. Kommer mina personuppgifter att lämnas ut eller överföras?

Kunduppgifter lämnas inte ut till andra än parter som för Fastrois räkning deltar i produktionen, utvecklingen eller underhållet av tjänsterna och kommunikationen förutom enligt avtal, annat samtycke och bestämmelser. I regel överför vi inga uppgifter utanför EU eller EES. Om vi överför uppgifter utanför EU eller EES, ser vi till att nivån på skyddet av personuppgifter är tillräcklig bland annat genom att avtala om detaljer avseende personuppgifternas konfidentialitet och behandling i enlighet med lagstiftningen, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, och annars så att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning. Överföringen av uppgifter utanför EU eller EES kan även baseras på användarens samtycke.

7. Behandlas barns personuppgifter i tjänsterna?

Våra tjänster är inte riktade till barn, utan endast myndiga personer kan registrera sig där. Vi behandlar inte medvetet personuppgifter om barn och bildar inga målgrupper som endast gäller barn av våra användare.

8. Syftet med kakor (cookies)

Denna cookiepolicy innehåller information om hur vi använder cookies (kakor) och motsvarande tekniker på vår webbplats och hur användaren kan styra och övervaka användningen av cookies på sin enhet. När du besöker vår webbplats, sparas cookies på din enhet. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler, som webbplatserna kan använda för att ge en bättre användarupplevelse. Filerna lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Med hjälp av cookies kan vi till exempel känna igen din enhet när du återvänder till webbplatsen och förbättra användarupplevelsen.

Läs mer om cookies här www.aboutcookies.org 

Varför och till vad använder vi cookies?

Vi använder olika slags cookies på vår webbplats för att skräddarsy innehållet och reklamen, stödja funktionerna hos sociala medier och analysera antalet besökare. Dessutom delar vi uppgifter om hur du använder vår webbplats med våra partner inom sociala medier, reklam- och analysbranschen. Våra partner kan kombinera dessa uppgifter med andra uppgifter som du delgett dem eller som samlats in när du har använt deras tjänster. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies: Nödvändiga cookies gör webbplatsen funktionsduglig genom att tillåta grundfunktioner, såsom förflyttning på webbplatsen och användning av webbplatsens skyddade områden. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.
 • Cookies som mäter preferenser: Med hjälp av cookies sparas information som ändrar webbplatsens funktion och utseende, såsom språkval eller användarens position.
 • Cookies som mäter webbplatsens användning: Dessa cookies hjälper webbplatsens administratör att förstå hur användarna interagerar med webbplatserna genom att samla in och rapportera data anonymt.
 • Marknadsföring/reklam: Cookies används för att visa innehåll som sannolikt intresserar webbplatsens besökare. De hjälper oss också att mäta användningen av webbplatsen och vi kan dela dessa uppgifter med tredjeparts-annonsörer. 
 • Google Analytics-cookies: Vår webbplats använder Google Analytics-cookies. Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”) och som ger oss information om hur våra webbsidor används. Uppgifter som avser användningen av webbplatsen, som din IP-adress, kan förmedlas till Google som sparar dem på sina servrar. Vi använder uppgifterna för att sammanställa rapporter och utveckla webbplatsen. Mer information om Googles sekretesspraxis och användningen av Google Analytics: www.google.com/policies/ privacy/partners/ 
 • Tredjepartscookies: På vår webbplats används även så kallade sociala tillägg, som Gilla-knappen för Facebook, Dela-knappen för LinkedIn och Tweeta-knappen för Twitter. Till exempel knapparna för Facebooks insticksprogram kan visas på vår webbplats, men innehållet kommer direkt från Facebook. När man besöker vår webbplats identifierar Facebooks insticksprogram att användaren är inloggad på Facebook. Webbplatsen visar då skräddarsytt innehåll i tillägget, precis som om användaren skulle befinna sig på Facebook.com. Om användaren inte är inloggad på Facebook, visar insticksprogrammet inget skräddarsytt innehåll. Facebook får samla in data om användarens besök enligt sina aktuella villkor gällande personlig integritet. Facebook lämnar inte ut insamlad data till Fastroi Oy om inte användaren uttryckligen gett sitt samtycke till detta. Du kan läsa om villkoren gällande personlig integritet för de olika sociala medierna via följande länkar: Facebook, LinkedIn, Twitter.

Hur kan jag förhindra användningen av cookies eller avlägsna cookies?

Du kan ändra eller ångra ditt godkännande för användning av cookies via cookiemeddelandet på vår webbplats.

Om du inte vill ta emot cookies, kan du också andra inställningarna i din webbläsare och förhindra att nya cookies sparas, avlägsna de som redan finns där eller be om ett meddelande när nya cookies sparas. Detaljerade uppgifter finns i webbläsarens anvisningar.

Om du förhindrar lagring av cookies, fungerar kanske vår webbplats inte korrekt.

Om du vill avlägsna Google Analytics-cookies, kan du göra det här: Opt out of Google Analytics tracking

Ändringar

Vid behov kan vi ändra denna cookiespolicy. Denna cookiespolicy har senast uppdaterats 23.6.2020. Den uppdaterade policyn publiceras på vår webbplats.

Cookie-inställningar

9. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

Vi utvecklar våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att informera om detta i våra tjänster. Förändringarna kan även baseras på förändrad lagstiftning. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum bekantar dig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter