Tiera konstaterade tillsammans med sina ägarkunder att det fanns ett behov av ett system för verksamhetsstyrning inom hemvården

ICT-tjänsteföretaget Tiera, som ägs av kommunala aktörer, konstaterade år 2012 tillsammans med sina ägarkunder att det fanns ett behov av ett system för verksamhetsstyrning inom hemvården.

Kuntien Tiera

Kommunerna saknade en lösning för att effektivisera verksamhetsstyrningen inom hemvården och därigenom frigöra mer tid för de professionella vårdarnas direkta klientarbete.

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote och en grupp kommuner i landskapet Södra Savolax tog på sig rollen som föregångare inom verksamhetsstyrningstjänsten för hemvård och Tiera konkurrensutsatte lösningen för sina ägare utifrån gemensamt fastställda krav. Upphandlingen vanns av Fastroi Real-Time Care™ och föregångarna inom Tiera införde tjänsten Tiera Mobiili kotihoito år 2013. Nu används den färdigt upphandlade tjänsten av nästan 90 kommuner och tjänsten har utvecklats aktivt i samarbete med kundkommunerna och Fastroi.

”Våra kunder har varit mycket nöjda med systemets funktioner”, berättar Tieras affärschef Kati Penttilä-Kokko. Enligt Tieras och Fastrois kundnöjdhetsenkät i november 2018 är hela 83,9 % antingen mycket eller ganska nöjda med tjänsten Tiera Mobiili kotihoito. Vad gäller själva programvaran är användarna mycket eller ganska nöjda särskilt med den enkla implementeringen (96,7 % av de svarande) och det stöd programvaran ger i arbetet (86,9 % av de svarande).

Enligt kunderna som använder tjänsten har systemet för verksamhetsstyrning märkbart underlättat deras vardag inom hemvårdens fältarbete och administration. Det direkta klientarbetet har ökat från 40 % till hela 70%. Man har uppnått kostnadsbesparingar bl.a. eftersom det nu behövs färre vikarier.

”Enligt våra beräkningar motsvarar nyttoeffekten av den effektiviserade verksamheten tack vare systemet upp till 126 miljoner euro enligt volymerna år 2018”, säger Kati Penttilä-Kokko.

Penttilä-Kokko ansvarar för Tieras hemvårdstjänster och samarbetar dagligen med Fastroi. Företagen ansvarar också gemensamt för utvecklingen av tjänsten Tiera Mobiili kotihoito som erbjuds kunderna. Tjänsten har under årens lopp utökats med bl.a. en planeringsvy för tjänstehantering och kommunikationssystem med anhöriga (Network of Care-systemet).

”Det ligger i bådas vårt intresse att erbjuda klienterna en så flexibel service som möjligt. Vårt samarbete är smidigt och bygger på öppen dialog samt viljan att verka för kundernas bästa”, säger Penttilä-Kokko.

*Tieras och Fastrois kundenkät, 61 svarande i november 2018.

Det ligger i bådas vårt intresse att tillhandahålla klienterna en så flexibel service som möjligt. Vårt samarbete är smidigt och bygger på öppen dialog samt viljan att verka för kundernas bästa”
– Kati Penttilä-Kokko, Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy

  • Ett aktiebolag som ägs av kommunala aktörer i Finland och utvecklar ICT-tjänster inom kommunsektorn i samarbete med kommunerna och andra offentliga och kommersiella aktörer.
  • Ägs av över 300 kommunala aktörer; 222 kommuner, 50 samkommuner och 30 kommunägda aktiebolag samt Finlands Kommunförbund.
  • Cirka 120 anställda
  • Omsättning 25 miljoner euro år 2017
  • Ett samhälleligt företag inom Förbundet för finländskt arbete
  • Kuntien Tiera Oy hemsida
Kuntien tiera